Biovet » Kiểm soát vi khuẩn Campylobacter trên gia cầm

Kiểm soát vi khuẩn Campylobacter trên gia cầm

 

 

 

Nhằm kiểm soát vi khuẩn Campylobacter trong quá trình vận chuyển gia cầm, Nutriad đã đưa ra hai thí nghiệm nhằm nghiên cứu ứng dụng của việc sử dụng butyrate trên gà thịt.

Vi khuẩn Campylobacter là nguyên nhân hàng đầu của bệnh từ thực phẩm ở Mỹ và Châu Âu. Các nghiên cứu dịch tễ học đã cho thấy rằng nguồn bệnh có thể lây sang người trên thực phẩm là gia cầm và các sản phẩm của gia cầm. Trong hoàn cảnh này thì số lượng vi khuẩn Campylobacter trong đường ruột gia cầm là một thông số quan trọng để nghiên cứu về mối tương quan với sự nhiễm bẩn trên thân thịt.

vi khuan campylobacter jejuni

Vi khuẩn Campylobacter jejuni

Các nhà nghiên cứu đã ước tính được rằng nếu giảm 2log10 số lượng vi khuẩn Campylobacter trong đường ruột thì lượng vi khuẩn trong thân thịt sẽ giảm 30 lần. Và một số tác nhân lây bệnh sang người chịu ảnh hưởng của chất phụ gia thức ăn chăn nuôi có chứa butyrate. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu ảnh hưởng của việc cung cấp butyrate trong thức ăn chăn nuôi (ADIMIX®Precision) nhằm là giảm số lượng vi khuẩn Campylobacter trong manh tràng gà thịt. Để chứng minh vấn đền này họ đã làm hai thí nghiệm khác nhau.

Trong nghiên cứu thứ nhất (hình 2), vi khuẩn Campylobacter đã được gây nhiễm trên một đàn gà rồi chia thành ba nhóm và được nuôi cách ly. Nhóm thứ nhất được bổ sung 3kg sản phẩm chứa butyrate trên một tấn thức ăn (TN1); nhóm thứ hai bổ sung 5kg trên mỗi tấn thức ăn (TN2); nhóm thứ ba được nuôi làm nhóm đối chứng (DC).

Khi phân tích vi sinh vật trên mẫu bệnh phẩm là ổ nhớp, người ta đã thấy rằng vi khuẩn Campylobacter âm tính trên đàn gà vào ngày thứ 10 nhưng đến ngày thứ 18 thì số lượng vi khuẩn Campylobacter jejuni đã tăng lên từ 5,12 log 10 đến 5,77 log 10 CFU trong 1g mang tràng. Số lượng vi khuẩn trong nhóm đối chứng vẫn ở mức cao trong khi đó số lượng vi khuẩn đã giảm ở nhóm được bổ sung sản phẩm của butyrate. Vào ngày thứ 29, số lượng vi khuẩn trong nhóm TN2 là 2 log10. Và cả hai nhóm thí nghiệm (TN1, TN2) đều đạt 2 log 10 vào ngày thứ 39.

Campylobacter-1

Số lượng Campylobacter trung bình ở manh tràng (nghiên cứu thứ nhất)

Trong nghiên cứu thứ hai (hình 3), các nhà khoa học đã đưa ra các thí nghiệm về tác dụng của việc bổ sung butyrate trong thức ăn ở các giai đoạn khác nhau (bắt đầu – phát triển – kết thúc). Thí nghiệm được đánh giá sau khi gà được sử dụng các sản phẩm butyrate vào ngày thứ 18.

Từ kết quả đó có thể kết luận rằng, khi bổ sung 3kg butyrate/ tấn thức ăn vào lúc gà bắt đầu nhiễm (ngày thứ 18) có thể làm giảm số lượng vi khuẩn còn 2 log 10 trong ngày thứ 39.

Campylobacter-2

Số lượng vi khuẩn Campylobacter trung bình trong manh tràng ở ngày thứ 39 (thí nghiệm thứ hai) (a, b, ab: p< 0,05)

Ngoài các thí nghiệm cũng như các tài liệu về công nghệ chăn nuôi thì các sản phẩm butyrate có thể được ứng dụng trong chăn nuôi để làm giảm các trường hợp nhiễm bệnh do Campylobacter gây ra trên con người.

Nguồn: vietdvm