Biovet » Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 07/7/2015

Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 07/7/2015

I. TÌNH HÌNH DỊCH  
1. Dịch Cúm gia cầm
Trong  ngày, không có báo cáo ổ dịch phát sinh từ các địa phương.
Hiện nay, cả nước không có dịch cúm gia cầm xảy ra.
2. Dịch Lở mồm long móng gia súc (LMLM)
Trong  ngày, không có báo cáo ổ dịch phát sinh từ các địa phương
Hiện nay, cả nước không có dịch LMLM xảy ra.
3. Dịch Tai xanh trên lợn
Trong  ngày, không có báo cáo ổ dịch phát sinh từ các địa phương.
Hiện nay, cả nước không có dịch Tai xanh xảy ra.
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH
Cục Thú y tiếp tục phối hợp cùng các địa phương kiểm tra và chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định.
Nguồn: Cục thú y