Biovet » Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu tiếp tục tăng trưởng » CP Vietnam livestock company

CP Vietnam livestock company

CP Vietnam livestock company

[08/04/2012 20:52:45] [18/03/2012 14:32:50] Công ty C? ph?n Chan nuôi C.P Vi?t Nam-Chi nhánh Xuân Mai (Hà N?i) thu?c T?p doàn C.P c?a Thái Lan du?c d?u tu dây chuy?n t? d?ng, thi?t b? hi?n d?i ph?c v? s?n xu?t th?c an chan nuôi, t?ng v?n d?u tu hon 30 tri?u USD, t?o vi?c làm thu?ng xuyên cho 234 lao d?ng d?a phuong. Nam 2012, công ty ph?n d?u s?n xu?t 722.000 t?n s?n ph?m ch?t lu?ng cao. Trong ?nh: Kho s?n ph?m c?a công ty. ?nh: Danh Lam – TTXVN